DOKUMENTAČNÍ STŘEDISKO
PRO LIDSKÁ PRÁVA

 
PRÁVNÍ NORMY

[Mezinárodní úmluvy a normy] [Evropské úmluvy a normy]
[České zákony a vyhlášky] [Novinky a aktualizace]

 
Mezinárodní úmluvy a normy

 • Všeobecná deklarace lidských práv
 • Charta spojených národů,
  Statut Mezinárodního soudního dvora
 • Úmluva o právním postavení uprchlíků,
  Protokol týkající se právního postavení uprchlíků
 • Deklarace práv dítěte
 • Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen
 • Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání
 • Úmluva o zabránění a trestání zločinu genocidia
 • Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace
 • Pakt o občanských a politických právech,
  Pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech
 • Deklarace o právu na rozvoj
 • Deklarace o pokroku a rozvoji v sociální oblasti
 • Mezinárodní úmluva o potlačení a trestání zločinu apartheidu
 • Mezinárodní úmluva proti apartheidu ve sportu
 • Prohlášení Mezinárodní konference o lidských právech (Teherán 1968)
Evropské úmluvy a normy
 • Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod a další smluvní dokumenty na tuto Úmluvu navazující
  data ratifikací Úmluvy a dalších navazujících dokumentů ve smluvních státech (stav k 3. 6. 1999)
 • Evropská dohoda o osobách účastnících se řízení před Evropskou komisí a Soudem pro lidská práva
  jak se obrátit na Evropský soud pro lidská práva...
 • Všeobecná dohoda o výsadách a imunitách Rady Evropy
  (Ve svém druhém protokolu upravuje kompetence a výsady členů Evropské komise pro lidská práva)
 • Evropská úmluva o potlačování terorismu
  (Úmluva pojednává o vzájemném vydávání osob stíhaných pro terorismus)
 • Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin  new
České zákony a vyhlášky
 • Ústava České republiky
 • Listina základních práv a svobod
 • Zákon o právu petičním
 • Zákon o sdružování občanů
 • Zákon o právu shromažďovacím
 • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Nařízení vlády o součinnosti obcí a státní správy při poskytování informací  new
 • Zákon o právu na informace o životním prostředí
 • Zákon o ombudsmanovi  new

 • (V platnosti od 28. 2. 2000)
 • Zákon o Policii České republiky

 • (V současné době připravuje vláda novelu tohoto zákona)
 • Zákon o obecní policii
 • Branný zákon
 • Zákon o ozbrojených silách
 • Zákon o Armádě ČR  new
 • Zákon o zpravodajských službách
 • Zákon o Bezpečnostní informační službě
 • Zákon o výkonu vazby
 • Zákon o výkonu trestu odnětí svobody

 • (Nový zákon o výkonu trestu odnětí svobody vstoupí v platnost 1. 1. 2000)
  • Vězeňský řád (vyhláška ministerstva spravedlnosti)
 • Trestní zákon
 • Trestní řád (zákonná norma)
 • Přestupkový zákon
  • Vyhláška ministerstva vnitra o poplatcích v přestupkovém řízení
 • Zákon o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
 • Zákon o občanství
 • Zákon o občanství některých bývalých československých občanů
 • Občanský zákoník
 • Zákon o ochraně osobních údajů v informačních systémech  new
 • Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci

Novinky a aktualizace

 • Informace o průběžných aktualizacích – možnost zasílání e-mailem

 


Dokumentační středisko pro lidská práva
Poštovní schránka 70, 149 01  Praha 415
Tel./fax/zázn.: +420 2 22522083
E-mail: info@lidska-prava.cz

6. 2. 2000